Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Υπεύθυνος Μαθήματος: Γλ. Καραγκούνη
Συνδιδάσκοντες μαθήματος: Μ. Τρίγκας
Περιοχή του μαθήματος στο e-class
Σκοπός του μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η επιχειρηματική και στρατηγική διαχείριση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στους κλάδους χαμηλής τεχνολογίας με εστίαση στη βιομηχανία κατεργασίας ξύλου και προϊόντων από ξύλο.


Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος:

• Η σημασία της στρατηγικής σκέψης. Η αξία της γνώσης του εσωτερικού κι εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, ανάλυση ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο.
• Ανάλυση των εννοιών της τεχνολογίας και της καινοτομίας και ο ρόλος τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον (κλαδικό και ευρύτερο με παροχή κλαδικών στοιχείων, στοιχείων καινοτομικότητας του κλάδου κ.ο.).
• Η δημιουργία επιχειρηματικών εγχειρημάτων και η επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
• Η στρατηγική προσέγγιση και η διαχείριση της γνώσης και η σχέση τους με τη τεχνολογική και μη-τεχνολογική καινοτομία
• Πηγές και πρότυπα καινοτομίας, στρατηγικές συνεργασίας και δικτύωσης για καινοτομία – μορφές προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας
• Ιδιαιτέρες μορφές καινοτομίας: το φαινόμενο της ανοιχτής καινοτομίας (open innovation), καινοτομία επιχειρηματικού μοντέλου κ.α.
• Ανάπτυξη ικανοτήτων για την ορθή διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας
• Η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο της καινοτομικής επιχειρηματικότητας
• Οι ιδιαιτερότητες των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

• Παπαδάκης. Β. Στρατηγική των επιχειρήσεων. Ελληνική και διεθνής εμπειρία, Τόμος α’ Θεωρία, Τόμος β – Μελέτες περιπτώσεων, Εκδόσεις Μπένος, Αθήνα 2007
• Γεωργαντά, Ζ. (2003). Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίες: Το Management της επιχειρη-ματικής καινοτομίας. Θεσσαλονίκη: Ανικούλα, σελ 59-61.Ινστιτούτο Επικοινωνίας, 2006, Πάντειο Πανεπιστήμιο & QED Εταιρία Ερευνών, «Καινοτομία και Ελληνικός Επιχειρηματι-κός Χώρος, Έρευνα, Αθήνα.
• Ραφαηλίδης Α, Τσελεκίδης Ι., 2005, Τεχνολογία, Καινοτομία, Κοινωνία της γνώσης και Ελ-λάδα, στη συλλογή «Σύγχρονες προσεγγίσεις της Ελληνικής οικονομίας» επιμ. Κόλλιας Χρ., Ναξάκης Χ., Χλέτσος Μ., εκδ. Πατάκης
• Ξανθάκης, Μ. & Λ. Τσι̟ούρη (2001) ∆ιαχείριση Τεχνολογίας και Venture Capital: Η π̟ερί̟πτωση της Ελλάδας, Εκδόσεις Πα̟παζήση. 5. Κοµνηνός Νίκος, Κυργιαφίνη Λίνα, και Σεφερτζή Έλενα (ε̟ιµ) (2001) Τεχνολογίες Ανά̟τυξης Καινοτοµίας σε Περιφέρειες και Συµ̟λέγµατα Παραγωγής, Αθήνα: Εκδόσεις: Gutenberg.
• Σ̟αής Γεώργιος (2007) Εισαγωγή στη ∆ιαχείριση Τεχνολογικών Καινοτοµιών, Αθήνα:
• Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ.
• Schilling, Melissa (2005) Strategic Management of Technological Innovation, μψΓρας Ηιλλ, Ιρςιν
• White Margaret, Bruton Garry, 2010. Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της και-νοτομίας. Εκδόσεις:Κριτική