Περιγραφή Προγράμματος

Στο Π.Μ.Σ. εντάσσονται μέχρι τριάντα (30) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές οι οποίοι πρέπει να είναι:

  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ, απόφοιτοι του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ή συναφούς ειδικότητας,
  • Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών, Οικονομικών, Διοίκησης, Μάρκετινγκ,
  • Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω ΜΠΣ που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών.
  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Προτίμηση δίδεται σε όσους απασχολούνται σε θέματα σχεδιασμού, έρευνας και ανάπτυξης, τεχνολογίας παραγωγής προϊόντων, κλπ σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα ή συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και τεκμηριώνουν την δυνατότητα επίτευξης ερευνητικού έργου στα πλαίσια της απασχόλησής τους.

Η διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Το 3ο και 5ο εξάμηνο αντίστοιχα, προσφέρεται για την εκπόνηση της  μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες και αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα και τη διπλωματική εργασία. Το Πρόγραμμα Σπουδών συμπληρώνεται με την παρακολούθηση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS) εκ των οποίων 60 ECTS σε εξειδικευμένα μαθήματα και 30 ECTS για την εκπόνηση της ερευνητικής διπλωματικής εργασίας. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει από πέντε (5) μαθήματα, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών (ή στο πέμπτο για τους μερικής φοίτησης) ο φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει διπλωματική εργασία.

Ο φοιτητής συμπληρώνει 18 πιστωτικές μονάδες επιτυχούς παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων επιλογής. Τα μαθήματα επιλογής καλύπτουν ειδικές ερευνητικές μεθοδολογίες και ειδικά γνωστικά αντικείμενα με βάση τις προτιμήσεις του φοιτητή. Με τα μαθήματα αυτά ο φοιτητής επικαιροποιεί γνώσεις και ικανότητες σε μεταπτυχιακό επίπεδο ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί  επαρκώς στην πραγματοποίηση πρωτότυπης έρευνας που θα οδηγήσει σε ένα νέο καινοτόμο προϊόν ή στην σημαντική βελτίωση ενός υπάρχοντος προϊόντος.