Σχεδίαση και Εφαρμογές Διαδραστικών Συστημάτων

Υπεύθυνος Μαθήματος: Α. Καραγεώργος
Περιοχή του μαθήματος στο e-class
Σκοπός του μαθήματος:

Η σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος που υιοθετεί θεωρίες και μεθοδολογίες από την επιστήμη των υπολογιστών, τη γνωσιακή ψυχολογία, το σχεδιασμό καθώς και άλλους επιστημονικούς κλάδους. Αναφέρεται στην ανάλυση, τη σχεδίαση και την υλοποίηση συστημάτων όπου οι απαιτήσεις των χρηστών παίζουν τον πρωταρχικό ρόλο οδηγώντας στην υλοποίηση προσαρμόσιμων και εξατομικευμένων συστημάτων.
Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών μεθόδων μοντελοποίησης της συμπεριφοράς και των αναγκών των χρηστών καθώς και ανάπτυξης προσαρμόσιμων και εξατομικευμένων διαδραστικών συστημάτων. Καλύπτει τη βασική θεωρία, τις μεθόδους, τις τεχνικές καθώς και εφαρμογές προσαρμόσιμων και εξατομικευμένων διαδραστικών συστημάτων. Μεταξύ των θεμάτων που μελετώνται, έμφαση θα δοθεί στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση προσαρμόσιμων και εξατομικευμένων συστημάτων μέσω της μοντελοποίησης του πλαισίου χρήσης και των χρηστών για την πρόβλεψη των ενεργειών τους.


Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος:

• Εισαγωγή στα διαδραστικά συστήματα
• Διαδικασία σχεδιασμού διαδραστικών συστημάτων
• Σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων με επίκεντρο τους χρήστες
• Διαδικασία Σχεδιασμού HCI: Χώρος Ελέγχου Διεργασιών Εταιρίας Παραγωγής Χάλυβα
• Πολυτροπική Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής
• Προσαρμόσιμα Πολυτροπικά Διαδραστικά Συστήματα
• Εξατομίκευση Διαδραστικών συστημάτων
• Διαδραστικά Συστήματα που Βασίζονται σε Ευφυείς Πράκτορες
• Τρισδιάστατη Διεπαφή Χρήστη και Επαυξημένη Πραγματικότητα
• Αναγνώριση Ομιλίας και Διεπαφές Συνομιλίας


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

• Benyon, D. (2014). Designing Interactive Systems: A comprehensive guide to HCI, UX and in-teraction design, 3/E. Pearson
• Bezold, M., & Minker, W. (2011). Adaptive multimodal interactive systems. Springer Science & Business Media.
• Raskin, J. (2000). The Humane Interface: New Directions for Designing Interactive Systems
• Benyon, D., Turner, P., & Turner, S. (2005). Designing Interactive Systems: People, Activities, Contexts, Technologies. Addison Wesley.