Οικονομική της καινοτομίας

Υπεύθυνος Μαθήματος: Μ. Τρίγκας
Περιοχή του μαθήματος στο e-class
Σκοπός του μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσεγγίσει ένα σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο με δυναμική η οποία επαναπροσδιορίζει την κλασσική οικονομική θεωρία, ώστε η γνώση, η τεχνολογία, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία να αποτελούν το σημείο αναφοράς. Η προσέγγιση αυτή του μαθήματος καθορίζεται από τον αυξανόμενο και εξελισσόμενο ρόλο της γνώσης με αντικείμενο την οικονομική ανάπτυξη τόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο (χώρα, περιφέρεια), όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο (επιχείρηση). Η καινοτομία είναι βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της οικονομικής και παραγωγικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, την εξωστρέφεια και την αντιμετώπιση του διεθνούς ανταγωνισμού οδηγώντας στην ανάπτυξη. Πέραν τούτου, η εξασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών τους σε κεφάλαια για ανάπτυξη καινοτομιών, ταυτόχρονα με τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων για διαφοροποίηση, καθιστούν τον επιτυχημένο τρόπο εισαγωγής – χρηματοδότησης και εφαρμογής καινοτομιών μία στρατηγική επιλογή για τις επιχειρήσεις. Το μάθημα στοχεύει προς αυτή την κατεύθυνση με εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών στις παραπάνω έννοιες.


Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος:

• Bασικές έννοιες καινοτομίας (μορφές, τύπους και μοντέλα καινοτομίας)
• H καινοτομία στην εξέλιξη της οικονομικής σκέψης
• Ευκαιρίες της αγοράς για καινοτομία – η αγορά ως πηγή γνώσης
• Eισροές και εκροές καινοτομικής δραστηριότητας
• Δείκτες και δαπάνες καινοτομίας
• Παραγωγικότητα και ανάπτυξη
• Καινοτομία και μεγέθυνση επιχειρήσεων
• Οικονομική και τεχνολογική θεώρηση της επιχείρησης
• Διάχυση και διεθνοποίηση της καινοτομίας
• Χρηματοδότηση της καινοτομίας (venture capitals, business angels, crowdfunding, κρατικές ενισχύσεις κ.λ.π.)
• Επιχειρηματικές δομές ενίσχυσης καινοτομίας (clusters, innovation networks, incubators)
• Επιχειρηματικός σχεδιασμός καινοτομιών – διαχείριση έργων R&D
• Αξιολόγηση επενδύσεων και έργων R&D και καινοτομίας – case studies
• Οικονομική αποδοτικότητα έργων και συστημάτων καινοτομίας
• Η καινοτομία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
• Καινοτομία και αειφόρος ανάπτυξη
• Ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική καινοτομίας


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

• Robert D. Atkinson And Stephen J. Ezell (2012). Innovation Economics: The Race For Global Advantage, Yale University Press
• Bronwyn H. Hall and Nathan Rosenberg Handbook Of The Economics Of Innovation
• Volume 2, Pages 733-1256 (2010)
• G. M. P. Swann, (2009). The Economics Of Innovation: An Introduction, Edward Elgar Pub-lishing, Pages 301
• Greenhalgh, C. And Rodgers, M. (2010). Innovation, Intellectuall Property And Economic Growth, Princeton University Press.
• Richard M. Locke And Rachel L. Wellhausen, (2014). Production In The Innovation Economy, The MIT Press. Σιώμκος, Γ. (2004). Στρατηγικό Μάρκετινγκ. Β’ Έκδοση Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα
• Mazzucato, M., Penna, C.R., (2015), “Mission-Oriented Finance For Innovation – New Ideas For Investment-Led Growth“, Policy Network And Rowman & Littlefield International,
• Drucker, P. (1985), Innovation And Entrepreneurship, Harper Collins Publishers Inc.