Σύγχρονες μέθοδοι κοστολόγησης παραγωγής

Υπεύθυνος Μαθήματος: Ι. Παπαδόπουλος
Περιοχή του μαθήματος στο e-class
Σκοπός του μαθήματος:

Είναι αποδεδειγμένο στην πράξη ότι η κοστολόγηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διεύθυνσης και ελέγχου της επιχείρησης, καθώς υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιχειρήσεων, που υπήρξαν κάποτε οικονομικά υγιείς, και παραλήψεις στον τομέα της κοστολόγησης τις οδήγησαν σε πτώχευση. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και εφαρμογή απλών και αποτελεσματικών μεθόδων υπολογισμού του κόστους παραγωγής ενός προϊόντος ξύλου – επίπλου, ο εντοπισμός των σημείων μιας επιχείρησης στα οποία είναι δυνατή η μείωση του κόστους λειτουργίας της και η διαχείριση των οικονομικών μιας επιχείρησης, ιδιαίτερη την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος:

• Εισαγωγικές έννοιες κοστολόγησης και οικονομικής επιχειρήσεων
• Η σημασία της κοστολόγησης για την επιχείρηση
• Είδη και μέθοδοι κοστολόγησης, υπολογισμοί αποσβέσεων μηχανημάτων και κτιρίων, υπολογισμοί τόκων κεφαλαίων.
• Κοστολόγηση Α’ & βοηθητικών υλών
• Κοστολόγηση εργασίας
• Υπολογισμοί Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων
• Προγραμματισμός παραγωγής και λειτουργίας με μειωμένο κόστος
• Σύγχρονη κοστολόγηση κατά δραστηριότητα Activity Based Costing (A.B.C.)
• Υπολογισμός του νεκρού σημείου
• Μείωση του κόστους σε σημεία της παραγωγικής διαδικασίας και λειτουργίας
• Αξιολόγηση επενδύσεων επιχειρήσεων
• Δημιουργία δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων
• Διαχείριση οικονομικών σε περιόδους οικονομικής κρίσης
• Σύνταξη μελέτης υπολογισμού κόστους παραγωγής προϊόντος από ξύλο

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

• Παπαδόπουλος, Ι. (2015) «Οικονομική επιχειρήσεων ξύλου – επίπλου» Διδακτικές σημειώσεις Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου – ΤΕΙ Θεσσαλίας, σελ. 260.
• Κεχράς, Ι. (2009). H Σύγχρονη Κοστολόγηση κατά Δραστηριότητα – Activity Based Costing (A.B.C.), Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
• Λιαργκόβας, Γ.Π. και Κορρές Γ. (2009). Οικονομική των Επιχειρήσεων. Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
• Θωμαδάκης, Σ. και Αλεξάκης Π. (2006). Οικονομική των Επιχειρήσεων. Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
• Πομόνης, Ν. (2009). Κοστολόγηση (6η Έκδοση). Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Αθήνα.
• Πάγγειος, Ι. (2004). Εφαρμογές στην Κοστολόγηση. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα.
• Δημοπούλου – Δημάκη, Ι. (2002). Κοστολόγηση. Εκδόσεις INTERBOOKS – Αθήνα.
• Μπέης, Ι. (2004). Η Οικονομία και τα Κόστη της Παραγωγής. Εκδοτικός οίκος ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΕ, Θεσσαλονίκη,
• Βαρβάκης, Κ. (2003). Κοστολόγηση και Κοστολογική Οργάνωση. Έκδοση Βαρβάκης Κ., Αθή-να.
• Μητσοτάκης, Ε. (2003). Κοστολόγηση Προτύπων με το Πρόγραμμα Eurocost. Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Αθήνα.
• Μπέης, Ι. (2006). Παραγωγικότητα – Μείωση του κόστους – Ανταγωνιστικότητα. Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., Αθήνα.
• Wolfang, W. (1997). Κοστολόγηση ξυλουργικών εργασιών. Ευρωπαϊκές Εκδόσεις, Αθήνα