Σχεδίαση Προϊόντων για Όλους

Υπεύθυνος Μαθήματος: Π. Κυράτσης
Συνδιδάσκοντες: Ι. Ντιντάκης
Περιοχή του μαθήματος στο e-class
Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της φιλοσοφίας σχεδίασης προϊόντων η οποία επιτάσσει τη σχεδίαση προϊόντων τα οποία να απευθύνονται σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένος σχεδιασμός.


Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος

• Εισαγωγή στην έννοια ‘Σχεδίαση για όλους’
• Σχεδίαση για όλους στην κοινωνία της πληροφορίας
• Μέθοδοι και εργαλεία
• Σχεδίαση χωρίς φραγμούς
• Προσβάσιμη σχεδίαση
• Ευελιξία και προσαρμοστικότητα του προϊόντος στη χρήση
• Καθολική πρόσβαση σε προϊόντα
• Επικοινωνία ανθρώπου -υπολογιστή
• Ανθρωποκεντρική διαδικασία σχεδίασης


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

• Kimitaka Kato, Fujitsu’s Activities for Universal design,2004
• Edward Steinfeld, Universal design: Creating Inclusive, 2012
• William Lidwell, Universal Principles of Design, 2010
• Wolfgang Preiser, Universal Dersign Handbook, 2010
• Deborah Pierce, The accessible home: Designing for all Ages and Abilities, 2012
• Roberta Null, Universal Design: Principles and Models, 2013