Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και μέσων συσκευασίας – Πιστοποίηση

Υπεύθυνος Μαθήματος: Γ. Νταλός
Περιοχή του μαθήματος στο e-class
Σκοπός του μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές, να εξοικειωθούν με τις έννοιες της ποιότητας με μεγαλύτερο βάθος αλλά και να μπουν στις έννοιες τις διακρίβωσης, διαπίστευσης και πιστοποίησης οργάνων διεργασιών εργαστηρίων και επιχειρήσεων με βάση την προδιαγρα-φή ΕΝ 17025. Ταυτόχρονα θα επικεντρωθούν και θα συλλέξουν γνώση σχετικά με εξειδικευμένα θέματα όπως τα μέσα συσκευασία, κουφώματα, δομική ξυλεία, παρκέτα και η πιστοποίηση τους με μη καταστρεπτικές μεθόδους.


Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος:

• Εισαγωγή στην προδιαγραφή ΕΝ 17025
• Έννοιες της διακρίβωσης, διαπίστευσης και πιστοποίησης
• Βασικές αρχές της διαπίστευσης διεργασιών , οργάνων και εργαστηρίων
• Πιστοποίηση μέσων συσκευασίας με το πρότυπο του ISPM 15 με θερμική επεξεργασία
• Προετοιμασία FPC και ΙΤΤ
• Πιστοποίηση κουφωμάτων με βάση την προδιαγραφή EN 14351
• Πιστοποίηση δομικής ξυλείας με βάση την ΕΝ 338 και EN 408
• Πιστοποίηση παρκέτων με βάση την ΕΝ 14342


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

• Νταλός Γεώργιος . 2007. Τεχνολογία Ποιοτικού Ελέγχου Ξύλου. Σημειώσεις του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου.
• Albin, R., Franz, A, 1983. Durchbiegung horizontaler Möbelteile aus OSB – Platten. Holz und Kunstoffverarbeitung. Nr. 2 : 122-125.
• ASTM 1996. Annual book of ASTM Standards. Section 4. Construction. Volume 04.10. Wood. American society for testing materials.
• Βασιλείου, Β. 2000. Μελέτη σχεδιασμού και οργάνωσης θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους του μαθήματος: « Ποιοτικός έλεγχος επίπλων και ξυλοκατασκευών»
• Βουλγαρίδης .Η. 1985. Τυποποίηση προϊόντων ξύλου στην επιπλοποιία . Furnidec 1985. Θεσσαλονίκη
• Baums, M., 1997. Europaïsche Normen im Bereich Möbel. Holz – Zentralblatt, Nr. 23 : 321, 323, 326.
• Berglund, E. 1980. Die Standardisierung der Gebrauchseigenschaften von Möbeln in Schwe-den. Holz als Roh – Werkstoff 38 : 5-10.
• Δερβιτσιώτης.Κ.Ν. 1983. Διοίκηση ολικής ποιότητας. Αθήνα
• Devantier, B., 1996. Möbelprüfung – Instrument zum Nachweis von Qualität. Holz – Zentlalblatt, Nr. 118 : 1833-1834.
• DIN – Taschenbuch 60, 1999. Holzfaserplatten, Spanplatten, Sperrholz. Normen, Richtlinien. Beuth Verlag GmbH, Berlin – Wien – Zürich.
• DIN Taschenbuch 66, 1999. Möbel. Normen (Möbel 1). Beuth Verlag GmbH, Berlin – Wien – Zürich.
• DIN Taschenbuch 31, 2000. Normen über Holz. Normen, Richtlinien. Beuth Verlag GmbH, Berlin – Wien – Zürich.
• Eckelman, C., 1988. Performance testing of furniture. Part II. A multipurpose universal struc-tural performance test method. Forest Products Journal No. 4 : 13-18.
• FIAA. 2000 Furnishing Quality progam. Standards for Domestic furniture.AFRDI Standard 128 Australia.
• Γρηγορίου, Α., 1987. Καλή ποιότητα επίπλου προϋποθέτει ποιοτικό έλεγχο. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Αριστοτέλειο Πανεπι-στήμιο Θεσσαλονίκης. Τόμος Λ΄, Νο. 9 : 355-378.
• Γρηγορίου, Α. 2001. Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών επιπλοποιίας και επίπλων. Μελέτη για το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου.
• Haselmann, D., 1996. Profis verkaufen Möbel. Deutsche Gütegemeinschaft Möbel. Verlag Matthias Ritthammer GmbH.
• Haselmann, D. 2001. Möbelkauf. Qualität für ihr Zuhause. Stiftung Warentest (Ratgeber von Test), Berlin.
• Καπετανίδης, Ν. 1985. Τα βερνίκια επιπλοποιΐων και η τοξικότητα τους. 7ο Συνέδριο Επί-πλου FURNIDEC. Θεσσαλονίκη.
• Kjučukov, G., 1990. Prüfverfahren für Eckverbindungen aus Möbelplatten bei Scher-beanspruchung. Holztechnologie 30, Nr. 4 : 204-206.
• Kossatz, G., Ranta, L., Ziesel, J., 1977. Qualitätsprüfung von Möbel. Internationale Umschau und nationaler Ausblick.
• Kossatz, G., Bötther, P., Marutzky, R., 1982. Zur Prüfung der Gebrauchstauglichkeit von Mö-beln. Qualität und Zuverlässigkeit. Nr. 5 : 138-141.
• Schubert, R., 1979. Möbelnormung und Möbelprüfung. Holz als Roh – Werkstoff 37 : 1-7.
• Τσιότρας.Γ. 1995. Βελτίωση Ποιότητας .Εκδ1η Εκδόσεις Μπένου.
• Winning, K., 1985. Qualitätsprüfung von Möbeln in Betrieb. Praktische Anwen-dungsmethoden. Holz und Kunstoffverarbeitung Nr. 2 : 20-25.
• Voluntary standard for sliced decoratrive wood face veener. Industrial standard DFV-1 1995