Ερευνητική Μεθοδολογία

Υπεύθυνος Μαθήματος:Ι. Παπαδόπουλος
Συνδιδάσκοντες μαθήματος: Μ. Τρίγκας Γ. Καραγκούνη Γ. Νταλός Α. Καραγεώργος Ι. Ντιντάκης
Περιοχή του μαθήματος στο e-class
Σκοπός του μαθήματος:

Το μάθημα έχει ως στόχο να εισάγει τους φοιτητές στη μεθοδολογία εφαρμοσμένης έρευνας και ιδιαίτερα για επιχειρήσεις επίπλων και προϊόντων ξύλου. Οι βασικές αρχές της ερευνητικής μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστημών και οι διαδικασίες σχεδιασμού μιας εμπειρικής έρευνας, αποτελούν τα θεμέλια, ώστε οι φοιτητές να διαμορφώσουν μια συνολική εικόνα πώς να οργανώσουν μια έρευνα, ποια βήματα θα ακολουθήσουν στη συνέχεια, ώστε να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα. Το μάθημα αυτό αποτελεί το βασικό εργαλείο για τους φοιτητές στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος:
 • Τι είναι ερευνητική εργασία και ποια είναι η δομή της
 • Ποια η συμβολή μιας εργασίας
 • Μεθοδολογίες βιβλιογραφικής επισκόπησης
 • Χρήση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, βιβλιοθήκης και διαδικτύου
 • Δομή και Οργάνωση Επιστημονικού Άρθρου
 • Αναφορές και Βιβλιογραφία
 • Συγγραφή της θεωρίας από την βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος της εργασίας
 • Ο σχεδιασμός της έρευνας
 • Ερευνητικές Μέθοδοι
 • Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα
 • Ανάλυση Δεδομένων
 • Οδηγίες παρουσίασης επιστημονικής εργασίας
 • Κατάθεση της Επιστημονικής Εργασίας
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Saunders M., Lewis Ph., Thornhill, A. (2014). Μέθοδοι έρευνας στις επιχειρήσεις και την Οικονομία. Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ
 • Babbie E. (2011), Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα, Κριτική.
 • Bell Judith (2007) Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία: Οδηγός Ερευνητικής Μεθοδολογίας, Μεταίχμιο.
 • Δημητρόπουλος Ευστάθιος (2009) Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας: Προς ένα συστημικό δυναμικό μοντέλο μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας, Εκδόσεις Ελλην.
 • επιστημονικής εργασίας και βιβιλιογραφική έρευνα, Εκδόσεις Διόνικος
 • Ζαφειρόπουλος Κώστας (2005) Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία, Εκδόσεις Κριτική
 • Ιωσηφίδης Θ. (2008), Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες. Κριτική.
 • Μάντζαρης Ιωάννης (2012) Επιστημονική Έρευνα, Αυτοέκδοση.
 • Mason J., (2003). Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας. Ελληνικά Γράμματα.
 • Μπουρλιάσκος Β. (2010) Πως Γράφεται μια Επιστημονική Εργασία: Συγγραφή
 • Τσιώλης Γ. (2014), Μεθοδολογία και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα, Κριτική.