Εφαρμογές Ευφυών Συστημάτων στις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανία

Υπεύθυνος Μαθήματος:Α. Καραγεώργος
Περιοχή του μαθήματος στο e-class
Σκοπός του μαθήματος:

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και η παρουσίαση των βασικών προσεγγίσεων ευφυών συστημάτων που εφαρμόζονται στους τομείς των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας για την παροχή των βασικών γνώσεων που απαιτούνται για την κατανόηση των ευφυών συστημάτων. Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται σε τρία βασικά ζητήματα, στην απόκτηση γνώσης, στην αναπαράσταση της γνώσης και στη διαχείριση αυτής της γνώσης για την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων με εφαρμογές στις επιχειρήσεις και στη βιομηχανία. Μελετώνται τα διαφορετικά είδη αναπαράστασης γνώσης σε τεχνητά συστήματα, όπως είναι οι λογικές αναπαραστάσεις, οι αναπαραστάσεις που βασίζονται σε πρότυπα, οι πιθανολογικές αναπαραστάσεις και οι νευρωνικές αναπαραστάσεις. Επιπλέον, μελετώνται οι τεχνικές διαχείρισης γνώσης μέσω λογικού συλλογισμού και πιθανολογικού συλλογισμού, συγκρίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε προσέγγισης. Τέλος, παρουσιάζονται ευφυή συστήματα που έχουν υιοθετηθεί από επιχειρήσεις και βιομηχανίες για την αντιμετώπιση προ-βλημάτων ευρέως φάσματος.


Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος:
 • Εισαγωγή στα Ευφυή Συστήματα
 • Τεχνικές Ευφυών Συστημάτων
 • Εφαρμογές Ευφυών Συστημάτων στη Βιομηχανία
 • Ευφυής Σχεδιασμός Διεργασιών: Περιβάλλον Κατασκευής Μεταλλικών Επίπλων
 • Ευφυής Σχεδιασμός Διεργασιών: Ιεράρχηση Σύνθεσης Προϊόντος
 • Ευφυής Συντήρηση και Διάγνωση: Δοκιμή Συστήματος Προϊόντων
 • Ευφυής Προγραμματισμός: Προγραμματισμός Μηχανημάτων στην Βιομηχανία Επίπλων
 • Ευφυής Έλεγχος Ποιότητας: Πρόβλεψη Παραμέτρων Κατεργασίας στη Διαδικασία Κοπής CNC
 • Ευφυής Έλεγχος: Εφαρμογή στο Δημιουργικό Σχεδιασμό Επίπλων
 • Ευφυής Σχεδιασμός: Εξαγωγή Χαρακτηριστικών Κατασκευής
 • Συστήματα που βασίζονται σε ευφυείς πράκτορες: Εφαρμογή στις Επιχειρήσεις και στη Βιομηχανία
 • Ευφυής Διαλειτουργικότητα: Σημασιολογικός Εμπλουτισμός για Ευφυείς Καταλόγους Προϊόντων
 • Cloud Manufacturing: ένα νέο Πρότυπο Παραγωγής

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Weiss, G. (Ed.). (1999). Multiagent systems: a modern approach to distributed artificial in-telligence. MIT press.
 • Russell, S., & Norvig, P. (1995). Artificial Intelligence: A modern approach. Prentice-Hall, Eng-lewood Cliffs, 25.
 • Yan, L., Zhang, Y., Yang, L. T., & Ning, H. (2008). The Internet of Things: From RFID to the Next-Generation Pervasive Networked Systems (Wireless Networks and Mobile Communi-cations). CRC Press.