Μάρκετινγκ νέων προϊόντων

Υπεύθυνος Μαθήματος: Ι. Παπαδόπουλος
Περιοχή του μαθήματος στο e-class
Σκοπός του μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των περιεχομένων του μάρκετινγκ εξειδικευμένου για νέα προϊόντα ξύλου και επίπλου, η γνώση των οποίων συνδυαζόμενες με αυτές του σχεδιασμού και της τεχνολογίας των προϊόντων αυτών, να προσδώσουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μια ολοκληρωμένη αντίληψη στο πως διεξάγεται μια έρευνα αγοράς, ώστε να σχεδιαστούν τα κατάλληλα έπιπλα και προϊόντα ξύλου που επιθυμεί η αγορά – στόχος και να καθοριστούν οι κατάλληλες στρατηγικές ώστε να διατεθούν αυτά αποτελεσματικά στην αγορά, ικανοποιώντας και την επιχείρηση και τους καταναλωτές.


Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος:
 • Έρευνα αγορά επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου (αναγκαιότητα, διαδικασία έρευνας αγοράς, ερωτηματολόγια).
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων ξύλου και επίπλου. Κύκλος ζωής των προϊόντων ξύλου και επίπλου.
 • Τμηματοποίηση της αγοράς – Προσδιορισμός της αγοράς-στόχου.
 • Κανάλια διανομής επίπλων και παράγοντες που τα επηρεάζουν.
 • Δημόσιες Σχέσεις στις επιχειρήσεις ξύλου – επίπλου, οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματά τους.
 • Συμπεριφορά καταναλωτών.
 • Ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνία.
 • Τεχνικές αποτελεσματικών πωλήσεων προϊόντων ξύλου και επίπλων.
 • Επωνυμία επιχειρήσεων και προϊόντων ξύλου – επίπλου.
 • Τιμολόγηση προϊόντων επίπλου και ξύλου.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή στρατηγικών μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Παπαδόπουλος, Ι. (2010). Μάρκετινγκ επίπλων και προϊόντων ξύλου. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα, σελ. 600, ISBN 978-960-351-848-8-
 • Crawford, C. Merle. And C. Anthony Di Benedetto (2008), New Product Management, 8th Edition, McGraw Hill-Irwin.
 • Trott, P. (2012). Innovation Management and New Product Development, 5th Edition, Lon-don: Financial Times Prentice Hall
 • Kahn, Kenneth B. (2004). The PDMA Handbook of New Product Development, 2nd Edition, London: John Wiley & Sons.
 • Cooper, Robert G. (2001), Winning at New Products: Accelerating the Process from Idea to Launch, 3rd Edition, London: Basic Books.
 • Kotler, P. and Keller, K.L. (2006). Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, 12η έκδοση – Εκδόσεις Κλειδά-ριθμος. Αθήνα.
 • Armstrong, G. and Kotler, P. (2009). Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Επίκεντρο, Αθήνα.
 • Σιώμκος, Γ. (2004). Στρατηγικό Μάρκετινγκ. Β’ Έκδοση Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα
 • Πανηγυράκης, Γ. και Σιώμκος Γ. (2005). Μελέτες Περιπτώσεων Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Στα-μούλη, Αθήνα.