Αντικείμενο – Στόχοι

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. με τίτλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Προηγμένες Μεθόδους Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» (MSc in Advanced Manufacturing Methods of Wooden Products) έχει ως αποστολή του:

Την δημιουργία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών επιχειρήσεων και υπηρεσιών, επιχειρηματιών αλλά και ερευνητών παρέχοντας γνώσεις και δεξιότητες που θα συμβάλλουν δυναμικά στην ανάδειξή τους στο σύγχρονο απαιτητικό επαγγελματικό κι επιχειρηματικό περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, παρέχεται θεωρητική και πρακτική γνώση σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων σχετικών με τις προηγμένες και ολοκληρωμένες μεθόδους σχεδιασμού, παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και αποτελεσματικής διάθεσης καινοτόμων προϊόντων ξύλου και επίπλων σε συνεργασία με επιχειρήσεις για τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους. Επιπρόσθετα το πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.