Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών (Μέρος ΙΙΙ) 5-7-2017

Στις 5/7/2017 παρουσιάστηκαν στο κεντρικό αμφιθέατρο του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. στην Καρδίτσα τρεις (3) νέες, πολύ αξιόλογες ερευνητικές διπλωματικές εργασίες των φοιτητών του 1ου κύκλου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) με τίτλο «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Σ.Τ.Ξ.Ε.) του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν και παρουσιάστηκαν τα εξής θέματα διπλωματικών εργασιών:

  1. «Αξιοποίηση ταχυαυξών φυτών που φύονται στον ελλαδικό χώρο για την παραγωγή μοριοπλακών από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα Ράμμου Αικατερίνη, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Γ. Νταλό και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους Καθηγητές: Σκαρβέλη Μιχαήλ και Παπαδόπουλο Ιωάννη.

Στην εργασία αυτή ερευνήθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης των στελεχών της βιομηχανικής κάνναβης, καθώς και των φύλλων της Posidonia οceanica προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως υλικά για την παραγωγή μοριοσανίδων. Αφού έγινε η κατάλληλη προεργασία των υλικών και μετρήθηκαν οι απαιτούμενες προδιαγραφές κατασκευάστηκαν εργαστηριακά μονόστρωμες μοριοπλάκες οι οποίες ήταν αμιγώς ή σε μίξη και σε διαφορετικές αναλογίες με ξυλοτεμαχίδια βιομηχανίας. Στη συνέχεια τα νέα αυτά προϊόντα κλιματίστηκαν σε θάλαμο κλιματισμού σε κανονικές συνθήκες και μετά υποβλήθηκαν σε διαδικασία πειραματικών μετρήσεων με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Τα αποτελέσματα της όλης έρευνας έδειξαν ότι η συμμετοχή των δύο φυτών (κάνναβη και Posidonia oceanica) στην κατασκευή μοριοπλακών σε σύγκριση με το υλικό της βιομηχανίας  είχε αρνητική επίδραση σε στατική κάμψη, αδιάφορη σε συγκράτηση βίδας και θετική σε μέτρο ελαστικότητας, σε προσρόφηση και κατά πλάτος διόγκωση σε εμβάπτιση σε νερό. Παρόλα αυτά όμως μπορεί να αντικαταστήσει σε μικρά ποσοστά το ξύλο χωρίς να μειώνει απαγορευτικά τις ιδιότητες των μοριοπλακών.

  1. «Διερεύνηση μηχανικών ιδιοτήτων ξυλείας ελάτης (Abies sp.) ελληνικής προέλευσης, χρησιμοποιούμενης σε δομικές κατασκευές» από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Μουσιλόπουλο Κων/νο, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Μ. Σκαρβέλη και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους Καθηγητές: Νταλό Γεώργιο και Παπαδόπουλο Ιωάννη.

Στην έρευνα αυτή έγινε μια πολύ σημαντική προσπάθεια πιστοποίησης των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων της πριστής ξυλείας ελάτης δομικών κατασκευών για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 5 και εφαρμόζοντας τα πρότυπα CEN. Το πειραματικό μέρος της έρευνας αυτή περιλάμβανε τη δημιουργία δοκιμίων, την ποιοτική τους ταξινόμηση σε κλάσεις αντοχής και τη διεξαγωγή συγκριτικών αξιολογήσεων με διάφορες μεθόδους, όπως οπτική, υπερήχων και καταστρεπτική.

Από τις διάφορες δοκιμές που έγιναν φάνηκε ότι τη ελληνική ξυλεία ελάτης μπορεί να αναδειχθεί, καθώς τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτή μπορεί να καταταχθεί σε κλάσεις αντοχής C18, C24, C30 και C35 και να έχει έτσι και μεγαλύτερη οικονομική αξία.

  1. «Προσδιορισμός και βελτιστοποίηση συνθηκών κοπής για την κατεργασία αντικειμένων από διαφορετικά είδη ξύλου με τη χρήση συσκευών CNC ταχείας πρωτοτυποποίησης», από τον μεταπτυχιακό κύπριο φοιτητή κ. Ονουφρίου Ανδρέα, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Ιωάννη Ντιντάκη βέλη και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους Καθηγητές: Κυράτση Παναγιώτη και Νταλό Γεώργιο.

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και είχε ως σκοπό την την ανάδειξη σημαντικών πτυχών, τόσο στη χρήση των CNC  μηχανών σε επίπεδο πρωτοτυποποίησης αντικειμένων, καθώς και την πρωτοτυποποίηση αντικειμένων με συσκευές ταχείας πρωτοτυποποίησης, όσο και στα υφιστάμενα προβλήματα που προκύπτουν μέσα από τις διαδικασίες αυτές. Χρησιμοποιήθηκε το σχεδιαστικό πρόγραμμα SolidWorks και στη συνέχεια επεξεργάστηκαν διάφορα δοκίμια ξύλου των ειδών Wenge και Maple στο εργαστηριακό CNC Roland MDX-40A για να μελετηθεί η τραχύτητα των επιφανειών με το τραχύμετρο συγκρίνοντας διάφορες παραμέτρους, όπως: είδος ξυλείας, είδος κοπτικού, βάθος κοπής, ταχύτητα πρόωσης κοπτικού, στροφές κοπτικού εργαλείου, κατεργασία ξεχονδρίσματος και κατεργασία φινιρίσματος. Όλες οι παράμετροι συσχετίστηκαν με το χρόνο και την ποιότητα επιφάνειας κι έτσι αναδείχθηκε ποιο είναι το πλέον απαραίτητο κοπτικό εργαλεία και ποια όχι, προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες ενέργειες και να γίνει σχετική εξοικονόμηση χρημάτων όχι όμως σε βάρος της τελικής ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις τρεις (3) παραπάνω ερευνητικές διπλωματικές εργασίες είναι αρκετά ενδιαφέροντα τόσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου για να αξιοποιήσουν τα όποια πορίσματα με τον καλύτερο τρόπο.

Βαίνουν προς ολοκλήρωση δέκα έξι (16) ακόμη εξίσου σημαντικές και ενδιαφέρουσες ερευνητικές διπλωματικές εργασίες των φοιτητών του 1ου κύκλου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σημειώνεται η 1η ορκωμοσία των αποφοίτων του ΜΠΣ ΠΜΚ-ΠΡΟΞΥ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017.

Τέλος, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή και παρακολούθηση του 3ου κύκλου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» και η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι 31/8/2017 (βλ. σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

.

 

Ο Δ/ντής του ΜΠΣ

Ιωάννης Παπαδόπουλος.

Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας